Mobilność pracowników Uczelni obejmuje dwa typy wyjazdów

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentamiWyjazdy wszystkich pracowników uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach typu „work shadowing”, kursach językowych i innych.

„Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ powinny być traktowane przez uczelnię jako element strategii rozwoju własnej kadry.

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników w ramach poszczególnych wydziałów UAM są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Chcesz skorzystać z wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Zgłoś się do wydziałowego biura Erasmus!

DOKUMENTY OGÓLNE

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników w ramach poszczególnych wydziałów UAM są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników administracyjnych kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich jest Komisja Ogólnouniwersytecka.

Jeśli jesteś pracownikiem wydziału lub pracownikiem Biura Obsługi Studentów podległego Sekcji Obsługi Studentów zgłoś się do wydziałowego koordynatora programu!

Jeśli jesteś pracownikiem kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich, skontaktuj się z biurem programu Erasmus erasmus@amu.edu.pl

Dokumenty 2023/2024

Dokumenty 2022/2023

Dokumenty 2021/2022

Dokumenty 2020/2021:

FINANSOWANIE WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownicy niepełnosprawni są finansowani ze środków umowy w programie Erasmus+. Wzór umowy pomiędzy uczelnią a pracownikiem-uczestnikiem wymiany jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Pracownicy niepełnosprawni wnioskują w o przyznanie dofinansowania do swojej uczelni macierzystej z wykorzystaniem wniosku o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ w sekcji Akcja 1. Mobilność edukacyjna „Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2018/2019”, plik Excela o nazwie „Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”. Zasady wnioskowania są opisane w dokumencie „Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2018/19”.

PRZYDATNE LINKI