Mobilność pracowników Uczelni obejmuje dwa typy wyjazdów

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Wyjazdy wszystkich pracowników uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach typu „work shadowing”, kursach językowych i innych.

„Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ powinny być traktowane przez uczelnię jako element strategii rozwoju własnej kadry.

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników w ramach poszczególnych wydziałów UAM są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Chcesz skorzystać z wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Zgłoś się do wydziałowego biura Erasmus!

DOKUMENTY OGÓLNE

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników w ramach poszczególnych wydziałów UAM są Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Organem kwalifikującym na wyjazdy pracowników administracyjnych kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich jest Komisja Ogólnouniwersytecka.

Jeśli jesteś pracownikiem wydziału lub pracownikiem Biura Obsługi Studentów podległego Sekcji Obsługi Studentów zgłoś się do wydziałowego koordynatora programu!

Jeśli jesteś pracownikiem kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich, skontaktuj się z biurem programu Erasmus erasmus@amu.edu.pl

Jak wypełnić dokumenty na wyjazd STA/STT w ramach Erasmus+? Instrukcja

Dokumenty 2024/2025

Dokumenty 2023/2024

Dokumenty 2022/2023

DOFINANSOWANIE WYJAZDU DLA PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Pracownicy z niepełnosprawnością mogą  wnioskować w o przyznanie dofinansowania  na dodatkowe koszty wyjazdu związane z niepełnosprawnością z wykorzystaniem wniosku, który należy złożyć do naszego biura wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:

https://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/excel_doc/0031/289408/2021-sev-ka131-wniosek-niepelnosprawnosc-smst.xlsx

Wniosek powinien być zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami  oraz naszego Koordynatora Uczelnianego Prof. UAM dr hab. Tomasza Brańkę a następnie zostanie wysłany przez nasze biuro do Narodowej Agencji Erasmus+ w Warszawie, która po jego przeanalizowaniu podejmie decyzję o dofinansowaniu wyjazdu.

Dokumenty powinny wpłynąć do Narodowej Agencji Erasmus+ w Warszawie na co najmniej 5 tygodni przed planowanym terminem wyjazdu, dlatego do naszego biura należy złożyć je wcześniej.

Rozliczenie następuje za pomocą formularza:

https://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/excel_doc/0026/289403/2021-sev-ka131-smst-karta-rozliczenia.xlsx

Zwrot poniesionych wydatków będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika, potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

PRZYDATNE LINKI