Studenci z niepełnosprawnościami

W ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna, studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać od Uczelni następujące dofinansowanie wyjazdu:

 1. Wsparcie indywidualne

  - dla Uczestnika mobilności długoterminowej (2-12 miesięcy) na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, – studia: 520 Euro; praktyki: 670 Euro;
  • GRUPA 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 500 Euro; praktyki: 650 Euro;
  • GRUPA 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 450 Euro; praktyki 600 Euro.

  - dla uczestnika mobilności krótkoterminowej (od 5 do 30 dni) na pokrycie kosztów  utrzymania i kosztów podróży w wysokości 70 EUR dziennie do 14 dni działania i 50 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

 2. Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

  Każdy Uczestnik mobilności długoterminowej (2-12 miesięcy) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie, a Uczestnik mobilności krótkoterminowejdopłatę w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

 3. Wsparcie włączenia

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Dokumenty 2021/2022