Wyjazdy na praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką możesz wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.)

Podstawowe zasady:

  • Można odbyć praktykę w uczelni lub instytucji, która znajduje się i jestzarejestrowana w jednym z krajów UE lub kraju stowarzyszonym z programem (Lichtenstein, Islandia, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja).
  • Nie można odbyć praktyk w instytucji unijnej, w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać praktyki:
  • European Parliament ,European Council, Council of the European Union,Presidency of the Council of the EU, European Commision, Court  of Justice of European Union, European Central Bank, European Court of Auditors, European Economic and Social Committee, European Investment Bank , European Data Protection Supervisor, European Data Protection Board
  • Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem. Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.
  • O wyjazd można ubiegać się tylko i wyłącznie na wydziale.
  • Absolwenci rekrutują się na ostatnim roku studiów. Okres  mobilności wlicza się do 12-miesiecznego  „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów.

W ramach programu Erasmus + studenci i doktoranci mogą realizować następujące działania:

A. długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk - od 2 do 12 miesięcy;

B. krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;

C. krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku wyjazdu na praktyki również „niedawny absolwent”*) otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych w roku akademickim 2023/2024:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – praktyki: 820 EUR/miesiąc
  • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia:  praktyki: 750 EUR/miesiąc

Ad. B,C

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 79 EUR dziennie do 14 dni działania i 56 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

Uprawnieni studenci i doktoranci mogą otrzymać dodatkowo dopłaty uzupełniające do wsparcia indywidualnego:

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

-  Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osóbKryterium, na podstawie którego zostanie przyznana dopłata  uzupełniająca
Osoby z niepełnosprawnościami Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby pobierające stypendium socjalne

Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

WSPARCIE WŁĄCZENIA

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Dokumenty