Wyjazdy na studia

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji. W ramach programu Erasmus + na lata 2021-2027 możliwe są wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe na studia i praktyki.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD W PROGRAMIE ERASMUS?
  • Rekrutacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb;
  • Wyjazd odbywa się na Uczelnię, z którą współpracuje dany wydział. Lista umów dostępna na stronach wydziałowych i w systemie USOSweb.
  • Zapoznaj się z wydziałowymi zasadami rekrutacji!
  • Skontaktuj się z wydziałowym administratorem lub koordynatorem programu Erasmus+
UCZELNIANE ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH NA STUDIA I PRAKTYKI  W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ramach programu Erasmus + studenci i doktoranci mogą realizować następujące działania:

A. długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk - od 2 do 12 miesięcy;

B. krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;

C. krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku wyjazdu na praktyki również „niedawny absolwent”*) otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

Ad. A

indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych w roku akademickim 2023/2024:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;
  • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 600 Euro; praktyki: 750 Euro.

Ad. B,C

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 79 EUR dziennie do 14 dni działania i 56 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

Uprawnieni studenci i doktoranci mogą otrzymać dodatkowo dopłaty uzupełniające do wsparcia indywidualnego:

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

-  Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osóbKryterium, na podstawie którego zostanie przyznana dopłata  uzupełniająca
Osoby z niepełnosprawnościami Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby ze środowisk uboższych

Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

WSPARCIE WŁĄCZENIA

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Dokumenty 2024/25

Dokumenty 2023/2024

    Dokumenty 2021/22 i 2022/23:

    • dokumenty znajdziesz tutaj

Masz Pytania? Wątpliwoliwości?

Zajrzyj do przewodnika przygotowanego przez Erasmus Student Network, w którym znajdziesz m.in informacje dotyczące uznawania punktów ECTS, ważnych dokumentów, ubezpieczeń i wskazówki mające na celu przygotowanie do administracyjnych i logistycznych aspektów podróży.

PRZWODNIK: ERASMUS: A COMPLETE GUIDE

Useful links: