Wyjazdy na studia

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji. W ramach programu Erasmus + na lata 2021-2027 możliwe są wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe na studia i praktyki.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD W PROGRAMIE ERASMUS?
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb;
 • Wyjazd odbywa się na Uczelnię, z którą współpracuje dany wydział. Lista umów dostępna na stronach wydziałowych i w systemie USOSweb.
 • Zapoznaj się z wydziałowymi zasadami rekrutacji!
 • Skontaktuj się z wydziałowym administratorem lub koordynatorem programu Erasmus+
UCZELNIANE ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH NA STUDIA I PRAKTYKI  W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ramach programu Erasmus + studenci i doktoranci mogą realizować następujące działania:

A. długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk - od 2 do 12 miesięcy;

B. krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;

C. krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku wyjazdu na praktyki również „niedawny absolwent”*) otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

Ad. A

indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych w roku akademickim 2023/2024:

  GRUPA 1 – Austria,  Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia   -studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;

  GRUPA 2– Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry – studia: 600 Euro; praktyki 750 Euro

Ad. B,C

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 79 EUR dziennie do 14 dni działania i 56 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

-  Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osóbKryterium, na podstawie którego zostanie przyznana dopłata  uzupełniająca
Osoby z niepełnosprawnościami Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby ze środowisk uboższych

Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

Uczestnicy wszystkich rodzajów mobilności otrzymają dodatkowo ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu uzależniona jest od odległości, jaką uczestnik musi pokonać od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca realizacji mobilności. Miejscem rozpoczęcia podróży jest adres siedziby Uczelni. Kwota ryczałtu na koszty podróży zostanie powiększona w przypadku spełnienia wymogów „green travel”. Szczegółowe infomcje w Zasadach finansowych dostępnych TUTAJ

WSPARCIE WŁĄCZENIA

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Dokumenty 2024/25

Dokumenty 2023/2024

  Dokumenty 2021/22 i 2022/23:

  • dokumenty znajdziesz tutaj

Masz Pytania? Wątpliwoliwości?

PRZDWODNIK: ERASMUS: A COMPLETE GUIDE

Pobierz Erasmusową Checklistę, aby łatwiej zaplanować i rozliczyć swój stypendialny wyjazd!

MOJA ERASMUSOWA CHECKLISTA

Useful links: