Program Edukacja

Głównym celem Programu  Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Program korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.  O DOFINANSOWANIE UBIEGAĆ mogą się wszystkie polskie publiczne i niepubliczne podmioty prawne działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W ramach Programu Edukacja możliwe są następujące działania:

Komponent 1 – Profesjonalny rozwój kadry:

 • Wizyty studyjne umożliwiające wymianę doświadczeń;
 • Intensywne szkolenia –organizacja krótkich szkoleń prowadzonych w Polsce, przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

Komponent 2 – Mobilność w szkolnictwie wyższym:

 • Mobilność studentów – studia i praktyki
 • Mobilność pracowników uczelni

Komponent 3 – Współpraca instytucjonalna – Kształcenie zawodowe

 • Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej;
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców
 • Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego

Komponent 4– jak wyżej, z wyłączeniem szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje na stronie programu: education.org.pl.

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym” realizowany na UAM korzysta z dofinansowania o wartości 41829EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

The “Mobility in Higher Education” project implemented at Adam Mickiewicz University benefits from a grant of EUR 41,829 received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA funds

The main objective of the Education Program is to reduce economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations in the area of education between Poland and Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway).  All Polish public and non-public institutions active in the field of education at all levels may apply for co-financing.

The Programme Objectives are implemented through:

Component 1 – Professional development of staff:

 • Study visits aimed at the exchange of experience;
 • Intensive training – short training courses organised in Poland by trainers/experts from Donor States.

Component 2 – Mobility in higher education:

 • Mobility of students – studies and work placements
 • Mobility of HEI staff

Component 3 – Institutional cooperation – Vocational education and training

 • Development and updating of the education offer;
 • Exchanging experiences and good practices, organization of joint initiatives with Donor State partners
 • Development or updating local/regional/national strategies for the development of vocational/sector-specific education and continuing education.

Component 4 – as above, excluding vocational education and training (VET) and vocational continuing education and training.

Detailed information on the programme website: education.org.pl.

Program Edukacja na UAM

Mobilność w szkolnictwie wyższym - studentów i pracowników uczelni wyższej są realizowane na zasadach programu Erasmus+. W ramach konkursu wniosków 2019, UAM otrzymał środki na realizację mobilności z następującymi partnerami:
Reykjavik University
University of Bergen
University of Agder
The Artic University of Norway

Education Programme at AMU

As part of the 2019 call for proposals, AMU has received funding to implement mobility with the following partners:

Reykjavik University
University of Bergen
University of Agder
The Arctic University of Norway

Dokumenty

Mobility Agreement Staff Mobility For TrainingObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Mobility Agreement Staff Mobility For Training (106.4 KB)
Mobility Agreement Staff Mobility For TeachingObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (108.6 KB)
Uczelniane zasady dofinansowania mobilnościObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uczelniane zasady dofinansowania mobilności (1007.5 KB)
University Rules for Financing MobilityObowiązujący
Pobierz University Rules for Financing Mobility ()