PO WER

Projekt “Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wspiera mobilność zagraniczną studentów.

Uczestnikami projektu są:

  • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

Pamiętaj!

● Otrzymywałaś/eś stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd? Przysługuje Ci „dodatek socjalny”.

● Masz orzeczony stopień niepełnosprawności? Przysługuje Ci dofinansowanie na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością.

Skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym lub z biurem programu Erasmus.

Osoba do kontaktu: Olga Brzezińska, olga.brzezinska@amu.edu.pl

Dokumenty: